Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod van leverancier
 • Artikel 5 - De verbintenis en verplichtingen van de ondernemer
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 • Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 9 - De prijs en fee
 • Artikel 10 - Conformiteit en garantie
 • Artikel 11 - Levering en uitvoering
 • Artikel 12 - Betaling
 • Artikel 13 - Klachtenregeling
 • Artikel 14 - Geschillen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene Voorwaarden: de in dit document opgenomen voorwaarden die van toepassing zijn op de verbintenis tussen ondernemer en consument.
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
3. Fee: het verschil tussen de inkoopprijs van ondernemer bij de leverancier en de op de website van ondernemer aangeboden (verkoop)prijs van de leverancier.
4. Dienst: de werkzaamheden die door ondernemer worden aangeboden op basis van de verbintenis met consument, hoofdzakelijk bestaande uit het aanbieden en ondersteunen van de website en het namens consument sluiten van een overeenkomst met leverancier.
5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
6. Dag: kalenderdag.
7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
8. Goederen: de door leverancier via de website van ondernemer aangeboden producten aan consument.
9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden, binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van ontvangst.
10. Leverancier: een niet met ondernemer verbonden derde, waarmee consument via de website en de diensten een overeenkomst sluit voor de levering van bepaalde goederen .
11. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.
12. Ondernemer: Draaijer Sales
13. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen consument en leverancier wordt gesloten via de website van ondernemer.
14. Prijs: de prijs die leverancier in rekening brengt aan consument bij het sluiten van een overeenkomst. De prijs is – tenzij anders vermeld - inclusief BTW.
15. Verbintenis: de overeenkomst, die tussen consument en ondernemer wordt gesloten om gebruik te maken van de website en de diensten.
16. Website: www.clicktobuy.nl en de daarop aangeboden webshop bestaande uit een digitaal aanbiedingsplatform waarop goederen van leverancier worden aangeboden, verhandeld, verkocht en/of gepromoot aan consument en consument desgewenst een overeenkomst op afstand kan sluiten met leverancier.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Yellowhair Healthcare handelend onder de naam Hoofdluis
Stinzenlaan 122
7392 AD Twello
Nederland

E-mailadres: haarluisnederland@hotmail.com

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verbintenis die tussen ondernemer en consument tot stand komt, alsmede de overeenkomst tussen consument en leverancier.
2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit echter redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van de leverancier van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod van leverancier
1. De op de website aangeboden goederen worden uitsluitend aangeboden door een door ondernemer geselecteerd leverancier. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit door leverancier in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod van leverancier te wijzigen en aan te passen.
3. De in het aanbod genoemde levertijd(en) zijn een indicatie. Ondernemer garandeert niet aan consument dat de goederen binnen de levertijd worden geleverd door leverancier.
3. Ondernemer garandeert niet aan consument dat het aanbod van leverancier een volledige en nauwkeurige omschrijving bevat van de aangeboden goederen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen en;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5 - De verbintenis en verplichtingen van ondernemer
1. Een verbintenis komt automatisch tot stand indien consument via de website bevestigd gebruik te willen maken van de diensten en een overeenkomst sluit met leverancier.
2. Bij het aangaan van een verbintenis zijn de verplichtingen van ondernemer beperkt tot het verrichten van de diensten voor consument. Ondernemer levert de goederen niet en stelt die evenmin ter beschikking.
3. Indien consument een verbintenis sluit en een overeenkomst tot stand komt, zal ondernemer dit onverwijld langs elektronische weg (mede namens leverancier) bevestigen.
4. Ondernemer zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.
5. Betalingen dienen elektronisch te worden verricht door consument. Daartoe zal ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
6. Ondernemer zal bij de goederen aan consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 5 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij ondernemer deze gegevens al aan consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van goederen:
1. Bij de aankoop van goederen heeft consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het goed door consument of een vooraf door consument aangewezen en aan ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. De consument heeft de mogelijkheid om zijn herroepingsrecht primair in te roepen jegens de leverancier. In dat geval zal ondernemer desgewenst namens consument bemiddelen en zorgen voor eventuele doorleiding. Dit laat onverlet dat consument de mogelijkheid heeft om de in dit artikel genoemde rechten uit te oefenen jegens ondernemer die in die hoedanigheid zal handelen namens en ten behoeve van leverancier en de daaruit voortvloeiende verplichtingen op zich zal nemen.
3. Tijdens de bedenktijd zal consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het goed met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking retourneren, conform de door ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies als vermeld in artikel 5 onder 6b van deze algemene voorwaarden.
4. Wanneer consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ofwel de leverancier, dan wel de ondernemer. Het kenbaar maken dient consument te doen middels het modelformulier. Nadat consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het goed binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
5. Indien consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het goed niet aan leverancier respectievelijk ondernemer heeft teruggezonden, vervalt van rechtswege het herroepingsrecht.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien consument de prijs (deels) betaald heeft, zal leverancier, dan wel ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het goed reeds terug ontvangen is door leverancier of ondernemer, dan wel sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De leverancier en ondernemer kan het herroepingsrecht van consument uitsluiten voor goederen zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien dit duidelijk, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, op de website wordt vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor goederen:
a. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
b. die snel kunnen bederven of verouderen;
c. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
d. voor losse kranten en tijdschriften;
e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan consument de verzegeling heeft verbroken;
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 - De prijs en fee
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de door leverancier aangeboden goederen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de leverancier producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de leverancier geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de leverancier niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
5. Bij de totstandkoming van een overeenkomst is ondernemer gerechtigd tot de fee en draagt de ondernemer zorg voor betaling van de leverancier en doorgifte van benodigde gegevens aan leverancier, zodat dezer rechtstreeks de goederen aan consument kan leveren. Eventuele kosten en (belasting)heffingen voor invoer van goederen buiten de EU zijn voor rekening van consument.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. Leverancier staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de leverancier er tevens voor in dat het goed geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de leverancier verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de verbintenis tegenover de ondernemer kan doen gelden. In dat geval heeft de consument de mogelijkheid om de in dit artikel genoemde rechten uit te oefenen jegens ondernemer die in die hoedanigheid zal handelen namens en ten behoeve van leverancier en de daaruit voortvloeiende verplichtingen op zich zal nemen.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de leverancier respectievelijk ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de leverancier komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De leverancier noch de ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de leverancier respectievelijk ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. Ondernemer draagt zorg voor doorgifte van de benodigde gegevens aan leverancier via onder meer de website. Leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan leverancier respectievelijk ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Consument draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door consument aangeleverde (adres)gegevens. In geval deze niet juist worden aangeleverd, aanvaardt ondernemer en/of leverancier geen aansprakelijkheid voor niet-ontvangen goederen.
3. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief en afhankelijk van de plaats van fabricage door leverancier. Aan eventuele genoemde termijnen kan consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal leverancier, dan wel ondernemer de prijs, c.q. het bedrag dat de consument betaald heeft, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van leverancier, dan wel ondernemer, afhankelijk wie consument besluit aan te spreken.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust bij leverancier respectievelijk ondernemer tot het moment van levering aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de leverancier respectievelijk ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. Consument dient uiterlijk binnen 60 dagen na bevestiging van verzending door de leverancier te klagen over niet-ontvangst van bestelde goederen conform de klachtenregeling van artikel 13, op straffe van verval van recht.

Artikel 12 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de herroepingstermijn als beschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de leverancier respectievelijk ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1. Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Bij klachten dient consument zich te wenden tot ondernemer.
5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ondernemer, zal ondernemer naar haar keuze de geleverde goederen kosteloos vervangen of (laten) repareren door leverancier.
6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen
1. Op alle verbintenissen tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag en enige andere toepasselijke internationale regeling waarvan de toepassing kan worden uitgesloten, zijn niet van toepassing op deze algemene voorwaarden en overige verbintenissen.